صفحه اصلی / مجموعه پرتو

مجموعه پرتو

محصولات پرتو تمام محصولاتی هستند که به طراحی تیم دستادست برای حمایت از اهداف دستادست طراحی و تولید می شوند. با سود حاصل از خرید این محصولات پروژه های آموزشی یا کارآفرینی خرد توسط دستادست اجرایی می شوند.

مجموعه پرتو