اینجا با هم درباره تولیدکنندگان دستادست می خوانیم. کسانی که قدم در راه به وجود آوردن کسب و کاری برای خودشان گذاشته اند. کسانی که داستانی طولانی برای تعریف کردن دارند. داستانی درباره تمام اتفاقاتی که برایشان افتاده. داستانی درباره سخت کار کردن، از صفر شروع کردن و دستانی قدرتمند داشتن.

ما اینجا درباره کسانی می خوانیم که هر روز صبح بیدار می شوند و سخت کار می کنند تا زندگی شان را بهتر کنند. ما اینجا درباره توانمندی ها گفت و گو می کنیم.