,

باغ های معلق

51-1

البته شاید بهتر بود تیتر می زدیم گلدان های معلق، اما به این فکر کردیم که هر گیاه زنده در دلش جنگلی دارد!

نحوه ساخت این باغ کوچک و زیبا مرحله به مرحله در تصاویر نشان داده شده است.

 

منبع: http://www.foxyfolksy.com

 

51-2

51-3

51-4

51-5

51-6